Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Aydınlatma Metni

Değerli kullanıcı; işbu aydınlatma metni, İdeal Ofis  (“Şirket”) yahut Şirketimizin tayin edeceği üçüncü kişi Şirket tarafından internet toplu kullanımı sağlanması esnasında elde edilen kişisel veriler sebebiyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca, Şirketimizin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur.

KVKK ve ilgili mevzuata göre kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet erişimi öncesinde doldurulması zorunlu olarak belirtilen kısımların tarafınızca doldurulması ile elektronik ortamda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz;

 • Kimlik Bilgileri: İsim, soy isim, doğum tarihi bilgileri
 • İletişim Bilgileri: Telefon numarası, e-posta adresi
 • Data Trafik Bilgisi: internet ortamı üzerinde gerçekleştirilen etkinliklerin kaydı, geçici yahut kalıcı IP adresi, hedef IP adresi, bağlantı tarih-saat bilgileri, istenen sayfa adresi, işlem bilgisi, sonuç bilgisi ve diğer tüm internet erişim kayıtlarıdır.

Kimlik, İletişim ve Data Trafik Bilgileriniz, Şirketimizin ve siz değerli kullanıcılarımızın internet erişimlerinin ve kişisel veri güvenliğinin sağlanabilmesi, Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunabilmesi ve mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla elektronik ve fiziki ortamlarda, gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak işlenmektedir.

Şirketimiz Kimlik, İletişim ve Data Trafik Bilgilerinizi, belirtilen amaçlar çerçevesinde 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 11.04.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında öngörülen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla KVKK Madde 5(2)(a) “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, KVKK Madde 5(2)(ç)’de belirtilen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, ve KVKK Madde 5(2)(f)’de belirtilen “veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemektedir.

 İşbu kapsamda alınan kişisel verileriniz, internet erişimlerinin ve kişisel veri güvenliğinin sağlanabilmesi, Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunabilmesi ve mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla KVKK Madde 5(2)(a) “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, KVKK Madde 5(2)(ç)’de belirtilen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, ve KVKK Madde 5(2)(f)’de belirtilen “veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak Şirketimiz tarafından görevlendirilen güvenlik personeli, telekomünikasyon ve elektronik haberleşme alanındaki iş ortaklarımız, yurtiçi/yurtdışında yerleşik olan depolama, saklama, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız, veri tabanları, sunucu (server) barındırma hizmeti sağlayıcıları, veri merkezleri, bulut (cloud) platformları ve olası bir ihtiyaç halinde kolluk ve idari makamlar ile güvenlik amacıyla paylaşılabilecek; sayılan yetkili kişiler dışında hiçbir surette üçüncü kişilere aktarılmayacaktır. Sadece Şirketimiz içinde, konu ile yetkili kişiler güvenlikle bağlantılı olmak kaydıyla bu verilerinize erişebilecektir.

Kimlik, İletişim ve Data Trafik bilgileriniz, 11.04.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik uyarınca öngörülen 2 yıl süre ile saklanacaktır. İlgili sürenin dolması halinde kişisel verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine derhal “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak anonim hale getirilecek, silinecek, yok edilecektir.

Veri sahibi ilgili kişi, KVKK ve yürürlükte bulunan ilgili diğer mevzuat çerçevesinde:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 1. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 2. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 3. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
 1. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahiptir. İşbu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kimliğinizi tespit edecek belgeler

ile birlikte Çeliktepe mahallesi İsmet İnönü Caddesi No: 11/502 Kağıthane İstanbul adresindeki

Şirketimize ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya (ii) kayıtlı elektronik posta (KEP),

güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalı şekilde […] Lütfen e-posta adresinizi belirtiniz.

Adresine iletebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgiye ……….. web sitemizde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Politika”dan ulaşabilirsiniz.

Sohbeti Başlat
Merhaba!
Nasıl yardımcı olabiliriz?